:: วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายวรกาญจน์  ธรรมตา  เกษตรอำเภอบ้านธิ อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ   อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  มีเกษตรกร จำนวน ๓๓ คน
คลิกที่นี่
:: วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายวรกาญจน์  ธรรมตา  เกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีมีผู้ร้องเรียนโรงงานแปรรูปอาหารในพื้นที่ หมู่ ๗ ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี้
 
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
สรุปผลงานการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอบ้านธิปี ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี 2557/58 นำข้าวเปลือกมาจำนำ
ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
   
เชิญชวนผู้นำเยาวชนเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน
ผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น สนใจ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนของสำนักงานเกษตรอำเเภอบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกรคม ๒๕๕๗ คลิกที่นี่
ประกาศ
รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช จากกรมส่งเสริมการเกษตร หนอนใบกอข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าว คลิกที่นี่
 
บริการสืบค้นข้อมูล
หลักสูตร E-learning
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
และรายงานการให้ความช่วยเหลือ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่ง
เสริมการเกษตร
ระบบงานโครงการส่งเสริมการใช้
พืชพันธุ์ดี
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
ทำเนียบผู้สื่อข่าววิทยุด้านการเกษตร
สืบค้นข้อมูล..
แบบฟอร์มทางราชการ
แจ้งปัญหาเครือข่าย
link เว็บไซด์หน่วยงานกรม
+++++++++
@ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 152/1 หมู่ 15 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์/โทรสาร 0-5350-1780 E-Mail:doaebanti@gmail.com @