:: วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. สานักงานเกษตรอาเภอบ้านธิ โดยนายวรกาญจน์ ธรรมตา
เกษตรอาเภอบ้านธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอบ้านธิดาเนินการประชุมสานักงาน
เกษตร อาเภอ District Monthly Meeting (DM) ประจาเดือนมีนาคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการ
แนวทาง ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอาเภอ
(Operation Team) ติดตาม งานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ แก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่ผ่านมาและร่วมกัน
วางแผนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอาเภอบ้านธิ จังหวัด ลำพูน
คลิกที่นี่

:: วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายวรกาญจน์  ธรรมตา  เกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีมีผู้ร้องเรียนโรงงานแปรรูปอาหารในพื้นที่ หมู่ ๗ ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี้
 
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
สรุปผลงานการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอบ้านธิปี ๒๕๖๑ คลิกที่นี่
เชิญชวนเกษตรกรดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DOAE Farmbook
Application เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร
คู่มือคลิกที่นี่
   
เชิญชวนผู้นำเยาวชนเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน
ผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น สนใจ คลิกที่นี่
ประกาศ
รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช จากกรมส่งเสริมการเกษตร หนอนใบกอข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าว คลิกที่นี่
 
บริการสืบค้นข้อมูล
หลักสูตร E-learning
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
และรายงานการให้ความช่วยเหลือ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่ง
เสริมการเกษตร
ระบบงานโครงการส่งเสริมการใช้
พืชพันธุ์ดี
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
ทำเนียบผู้สื่อข่าววิทยุด้านการเกษตร
สืบค้นข้อมูล..
แบบฟอร์มทางราชการ
แจ้งปัญหาเครือข่าย
link เว็บไซด์หน่วยงานกรม
+++++++++
@ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 152/1 หมู่ 15 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โทรศัพท์/โทรสาร 0-5350-1780 E-Mail:doaebanti@gmail.com @