:: วันพูธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เกษตรอำเภอบ้านธิ นำกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหมูกระจกบ้านสันพระเจ้าแดง เข้าพบนายอำเภอบ้านธิ
เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และขับเคลื่อนการตลาดสู่ตลาด ณ ที่ว่าการอำเภอ
บ้านธิ
คลิกที่นี่
:: วันพุธที่ ๔ มิถุนายน เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธเนศ ภิญโญจิต เกษตรตำบลห้วยยาบ
และนายนิพันธ์ ศรีวิชัย เกษตรตำบลบ้านธิ เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการของ
อำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ โดยมีปลัดอาวุโสเป็นประธาน
คลิกที่นี้
:: วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน เวลา ๐๙.๐๐ น.เกษตรอำเภอบ้านธิ เข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ มีนายอำเภอบ้านธิเป็นประธาน
คลิกที่นี้
:: วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เกษตรอำเภอบ้านธิและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ประชุมประจำเดือน DM เพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
:: วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมการข้าว
นายชาญพิทยา ฉิมพาลี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างกลุ่มเกษตรกร
แปลงข้าว GAP กับโรงสีอำเภอบ้านธิ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
:: วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่จากสำันักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต
ลำไย ปี ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี้ ี่
:: วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการการคัดเลือก
เกษตรอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด ร่วมให้คะแนนผลการดำเนินงานของ
เกษตรอำเภอและสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
:: เกษตรอำเภอบ้านธิ (นายอลงกต ขันติสิทธิ์)ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบจ.ลำพูน สามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
อ่านข่าวย้อนหลัง
สรุปผลงานการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอบ้านธิปี ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี 2556/57 นำข้าวเปลือกมาจำนำ
ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
   
เชิญชวนผู้นำเยาวชนเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน
ผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น สนใจ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนของสำนักงานเกษตรอำเเภอบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกรคม ๒๕๕๗ คลิกที่นี่
ประกาศ
รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช จากกรมส่งเสริมการเกษตร หนอนใบกอข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าว คลิกที่นี่
 
บริการสืบค้นข้อมูล
หลักสูตร E-learning
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
และรายงานการให้ความช่วยเหลือ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่ง
เสริมการเกษตร
ระบบงานโครงการส่งเสริมการใช้
พืชพันธุ์ดี
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
ทำเนียบผู้สื่อข่าววิทยุด้านการเกษตร
สืบค้นข้อมูล..
แบบฟอร์มทางราชการ
แจ้งปัญหาเครือข่าย
link เว็บไซด์หน่วยงานกรม
+++++++++
Copyright @ All right resever 2010 Banti District Agricutural Office