:: วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการการคัดเลือก
เกษตรอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด ร่วมให้คะแนนผลการดำเนินงานของ
เกษตรอำเภอและสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
:: เกษตรอำเภอบ้านธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ
ประชุมประจำเดือน DM ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เพื่อรับข้อราชการและการปฏิบัติงานประจำเดือน
คลิกที่นี่
:: การอบรมเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล(มะม่วง)ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน (GAP) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๕ ราย
ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
:: เกษตรอำเภอบ้านธิ (นายอลงกต ขันติสิทธิ์)และนางลำเจิด แก้วขวัญไกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร ร่วมจัด
เวทีชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยสีทอง บ้านป่าเป่า หมู่ ๑๘ ตำบลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
คลิกที่นี่
:: การสาธิตการนำวัสดุเหลือใช้(ยางรถยนต์)ทำเป็นกระถางต้นไม้เอนกประสงค์
โดยนายสวัส พรหมชาติ เกษตรกรก้าวหน้าบ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ ๑๕ ตำบล
ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และมอบให้เกษตรอำเภอบ้านธินำไปใช้
ประโยขน์ในสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ
คลิกที่นี่
:: เกษตรอำเภอบ้านธิ (นายอลงกต ขันติสิทธิ์)ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบจ.ลำพูน สามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ในวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
อ่านข่าวย้อนหลัง
สรุปผลงานการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอบ้านธิปี ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี 2556/57 นำข้าวเปลือกมาจำนำ
ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
   
เชิญชวนผู้นำเยาวชนเกษตร สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน
ผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น สนใจ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนของสำนักงานเกษตรอำเเภอบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกรคม ๒๕๕๗ คลิกที่นี่
ประกาศ
รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช จากกรมส่งเสริมการเกษตร หนอนใบกอข้าว คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล คลิกที่นี่
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าว คลิกที่นี่
 
บริการสืบค้นข้อมูล
หลักสูตร E-learning
ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการเกษตร
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
ระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
และรายงานการให้ความช่วยเหลือ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่ง
เสริมการเกษตร
ระบบงานโครงการส่งเสริมการใช้
พืชพันธุ์ดี
ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ
ทำเนียบผู้สื่อข่าววิทยุด้านการเกษตร
สืบค้นข้อมูล..
แบบฟอร์มทางราชการ
แจ้งปัญหาเครือข่าย
link เว็บไซด์หน่วยงานกรม
+++++++++
Copyright @ All right resever 2010 Banti District Agricutural Office